پروژه های هیوندای  
         

Incheon International Airport(Korea)
محصولات: 7 دستگاه آسانسور
سرعت: 7 دستگاه 1 متر بر ثانیه
Banyan Tree Club & Spa Seoul(Korea)
محصولات: 9 دستگاه آسانسور
سرعت: 9 دستگاه سرعت 1.75 متر بر ثانیه
Lotte Department Store(Korea)
محصولات: 20 دستگاه آسانسور
سرعت: 20 دستگاه 1.75 متر بر ثانیه
Garden5(Korea)
محصولات: 26 دستگاه آسانسور
سرعت: 26 دستگاه 1.75 متر بر ثانیه
Seongnam City Hall(Korea)
محصولات: 8 دستگاه آسانسور
سرعت: 8 دستگاه 1.75 متر بر ثانیه
Asan Penta Port(Korea)
محصولات: 19 دستگاه آسانسور
سرعت: 19 دستگاه 3.5 متر بر ثانیه
Lotte Confectionery(Korea)
محصولات: 7 دستگاه آسانسور
سرعت: 7 دستگاه 3.5 متر بر ثانیه
Korail(Korea)
محصولات: 16 دستگاه آسانسور
سرعت: 16 دستگاه 4 متر بر ثانیه
Hanjin Heavy Industries & Construction(Korea)
محصولات: 5 دستگاه آسانسور
سرعت: 5 دستگاه 4 متر بر ثانیه
Haeundae Exordium(Korea)
محصولات: 12 دستگاه آسانسور
سرعت: 12 دستگاه 4 متر بر ثانیه
Hyperion(Korea)
محصولات: 28 دستگاه آسانسور
سرعت: 28 دستگاه 4 متر بر ثانیه
Park Hyatt Seoul(Korea)
محصولات: 7 دستگاه
سرعت: 7 دستگاه 4 متر بر ثانیه
Park Hyatt Busan(Korea)
محصولات : 2 دستگاه آسانسور
سرعت: 2 دستگاه 6 متر بر ثانیه
Panama Revolution Tower(Panama)
محصولات: 5 دستگاه آسانسور
سرعت: 5 دستگاه 4 متر بر ثانیه
Hanoi Landmark Tower(Vietnam)
محصولات: 12 دستگاه آسانسور
سرعت: 2 دستگاه 4 متر بر ثانیه ، 10 دستگاه 3.5 متر بر ثانیه
JW Marriott Tripoli Hotel(Libya)
محصولات: 5 دستگاه آسانسور
سرعت : 5 دستگاه 4 متر بر ثانیه

  << بعدی  
Page 1 From 2 Page(s)