دربهای حفاظتی سکوهای مترو
         
 
 
- درب‌های حفاظتی سکو (PSD)
PSD یک سیستم امنیتی است که در مترو و LRT (حمل و نقل ریلی سبک) برای جدا کردن ریل از سکو بکار گرفته می‌شود .
درب‌های ثابت و متحرک در مکان مناسب سکوها نصب می‌گردند.
درب‌های کشویی همزمان با درب های کابین توسط چشم الکترونیکی کار می‌کند.