پارکینگهای مکانیزه
         
 
 
مدل دوبل چند سطحی - پاذلی

کاربرد در ساختمانهای کوچک
مدلها :
level2 APZ2, 2 level-2 row APZD2, 3 level APZ3, 3 level PIT APP3, 4 level APZ4, 2 level PIT APP2
معرفی
مشخصات
جدول فنی