پارکینگهای مکانیزه
         
 
 
مدل آسانسوری

بسیار عالی بود اگر ما میتوانستیم اتومبیلهارا در یک فضای کوچک روی یکدیگر قراردهیم وبتوانیم هر کدام از آنها را در هر زمان لازم داریم خارج کنیم.
سیستمهای پارکینگ مکانیزه هیوندای با محصولات متنوعی که پیشنهاد میدهد این رویا را به حقیقت تبدیل نموده و راه حل هایی برای تمامی مشکلات مربوط به پارکینگ ارائه میدهد.
معرفی
مشخصات
جدول فنی