پارکینگهای مکانیزه
         
 
 
مدل کارتی

برای ساختمانهای متوسط و بزرگ ( مدلهای زیر زمینی)
مدلهای تولیدات :
مدل کارتی ( جانبی- مقابل)
معرفی
مشخصات
جدول فنی