اعضای هیئت مدیره
         

سارا جعفری پاکزاد
عضو هیئت مدیره
تلفن: داخلی 102
ایمیل: s.jafari@hyundaielevator.ir
 
محسن جعفری پاکزاد
رئیس هیئت مدیره
تلفن: داخلی 110
ایمیل: m.jafari@hyundaielevator.ir
 
حامد جعفری پاکزاد
مدیر عامل و عضو هئیت مدیره
تلفن: داخلی 106
ایمیل: h.jafari@hyundaielevator.ir