فرم استخدام
         

اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
استان:


شهر:
محل تولد
شماره شناسنامه
 /  / تاریخ تولد
جنسیت
وضعیت نظام وضیفه
وضعیت تاهل
آشنایی با زبان خارجی  
انگلیسی  
نوشتن
خواندن
مکالمه
سایر زبانهای خارجی
نوشتن
خواندن
مکالمه
آشنایی با کامپیوتر  
 میزان آشنایی: نام نرم افزار
 میزان آشنایی: نام نرم افزار
 میزان آشنایی: نام نرم افزار
سوابق تحصیلی  
آیا تحصیلات دانشگاهی دارید؟
آیا در حال تحصیل می باشید؟
 / زمان فارغ التحصیلی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
سوابق کاری  
شرکت
تلفن
 /  / تاریخ شروع
 /  / تاریخ پایان
سمت
حقوق
گواهینامه کاری  
عنوان دوره
نام موسسه آموزش دهنده
سال دریافت
توضیح
سایر اطلاعات  
ایمیل
شماره تلفن
موبایل
آدرس
عکس  

پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال عکس" کلیک کنید


رزومه  

پس از انتخاب فایل مورد نظر بر روی دکمه "ارسال رزومه" کلیک کنید