دربهای حفاظتی سکوهای مترو
         
 
 
مدل نیم قد

سکوهای نرده ای نزدیک درب واگن ها نصب می گردند.
معرفی
مشخصات
جدول فنی