دربهای حفاظتی سکوهای مترو
         
 
 
دربهای مدل تمام بسته

این نوع درب حفاظتی بطور کامل فضای سکو را از ریل جدا می سازد.
معرفی
مشخصات
جدول فنی