آسانسورها
         
 
 
THE EL 1080

THE + Exclusive Leader

سرعت ، ارتفاع و ظرفیت برای بلندترین ساختمان های دنیا
- سرعت:
18 متر بر ثانیه
- حداکثر ارتفاع:
600 متر
- ظرفیت (کیلوگرم):
1600 کیلوگرم
- ظرفیت (تعداد):
24 نفر
معرفی
مشخصات
جدول فنی