آسانسورها
         
 
 
آسانسورهای بیمارستانی

- سرعت:
4 - 0.5 متر بر ثانیه
- ظرفیت (کیلوگرم):
1600 ~ 1350کیلوگرم
- ظرفیت (تعداد):
استاندارد، بازشو دوبل
معرفی
مشخصات
جدول فنی