آسانسورها
         
 
 
i-XEL

Innovative - eXpress ELevator

آسانسورهای مسافربر انقلابی با سرعت بالا
- سرعت:
5 - 3 متر بر ثانیه
- حداکثر ارتفاع:
150 طبقه
- ظرفیت (کیلوگرم):
1800 ~ 900 کیلوگرم
- ظرفیت (تعداد):
28 ~ 12 نفر
معرفی
مشخصات
جدول فنی