آسانسورها | نوآوری
         
 
 
سیستم کنترل بازیابی انرژی
این سیستم، یک سیستم مدیریتی میباشد که در آن مسئول فنی در اتاق اضطرار ، انرژی بازیابی شده توسط یک آسانسور و یا تمامی آسانسورها جهت بهبود ذخیره انرژی و مدیریت انرژی مانیتور میکند.