آسانسورها | نوآوری
         
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی ( LOWATT )
سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی که با تولید برق از حرکت کابین و وزنه های آسانسور و استفاده از انرژی تولید شده در تابلو کنترل آسانسور ، موجب60%صرفه جویی در مصرف برق میگردد .
این سیستم در آسانسورهایی با ظرفیت حداکثر 24 نفر و سرعت حداکثر 2/5 متر بر ثانیه قابل استفاده میباشد.