آسانسورها | نوآوری
         
 
 
نور امنیتی برای درب های آسانسور
وقتی که درب های آسانسور در طبقه مقصد باز میشوند، نورهای LED از پایه درب کابین روشن میشوند تا از حوادث پیش بینی نشده جلوگیری کند.
برای تجدید توجه مسافرین، این نوآوری جهت جلوگیری از خطر افتادن کودک و یا گیر کردن بین درب ها استفاده میشود.