آسانسورها | نوآوری
         
 
 
سیستم تلفن تصویری
این سیستم ، سیستمی با امنیت بهینه شده میباشد. وقتی مصرف کنندگان درون آسانسور زندانی میشوند، میتوانند تماس تصویری یا صوتی با گروه نگهداری یا HCCC ( مرکز مراقبت از مشتریان هیوندای) برقرار کند.
مسئول مورد نظر، میتواند داخل کابین را هرچه سریعتر بررسی نماید و اندازه گیری های مد نظر را منظور نماید و از حوادث بعدی که در نتیجه اضطراب مسافرین میباشد ، جلوگیری نماید.