آسانسورها | نوآوری
         
 
 
سیستم امنیت عملکرد
زنگ خطری به گروه امنیتی ارسال خواهد شد، زمانیکه لرزش ها ، ویدئو ها و صداهای داخل آسانسور نشانگر رفتار مشکوکی باشند.
تیم امنیتی به این زنگ خطر جهت جلوگیری از رخداد هرگونه حادثه ای عکس العمل نشان خواهد داد. مانیتور کردن 24 ساعته ، امنیت مسافران حتی در طول شب و در مواقع حساس را افزایش خواهد داد.