آسانسورها | نوآوری
         
 
 
سیستم شاسی احضار آسانسور (بدون استفاده از دست)
وقتی که دست های مسافرین برای فشردن دکمه های آسانسور آزاد نمیباشد، آسانسور حرکت پای مسافر را حس کرده و کابین را احضار میکند.
این سیستم، اولین سیستم " احضار کابین غیر لمسی" در دنیا میباشد. از آنجایی که دکمه فشرده نمیشود، میتوان دکمه ها را به صورت دائمی بدون خراب شدن استفاده نمود.