آسانسورها | نوآوری
         
 
 
شاسی غیر لمسی
شاسی های غیرلمسی، میتوانند اطلاعات را توسط نور مادون قرمز بدون فشرده شدن تشخیص بدهند.
این گزینه به خصوص در آسانسورهای چندکاره و با بیمارستان ها که احتمال انتقال ویروس توسط سطوح سخت بیشتر است ، مورد استفاده قرار میگیرد.